पीयूषम् (द्वितीयो भागः)
कक्षा 10

१.मङ्गलम्(उपनिषद्)
२.पाटलिपुत्रवैभवम्(निबन्धः)
३. अलसकथा (पुरुषपरीक्षातः कथा)
४. संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः (निबन्धः)
५. भारतमहिमा (पद्यानि)
६. भारतीयसंस्काराः (निबन्धः)
७. नीतिश्लोकाः (विदुरनीतिपद्यानि)
८. कर्मवीरकथा ( आधुनिकलघुकथा)
९. स्वामी दयानन्दः (निबन्धः)
१०. मन्दाकिनीवर्णम् (वाल्मीकीयरामायणम्)
११. व्याघ्रपथिककथा (हितोपदेशकथा)
१२. कर्णस्य दानवीरता (नाटकम्)
१३. विश्वशान्तिः(निबन्धः)
१४. शास्त्रकाराः (वार्तालापः)


पीयूषम्
कक्षा 10

1. भवान्यष्टकम्
2 जयदेवस्य औदार्यम्
3. अच्युताष्टकम्
4. हास्यकणिकाः
5. संसारमोहः
6. मधुराष्टकम्
7. भीष्मप्रतिज्ञा
8. वृक्षैः ममं भवतु मे जीवनम्
9. अहो, सौन्दर्यस्य अस्थिरता
10. संस्कृतेन जीवनम्
11. पर्यटनम्
12 स्वामिनः विवेकानन्दस्य व्यथा
13. शुकेश्वराष्टकम्
14. वणिजः कृपणता
15. जयतु संस्कृतम्
16. कन्यायाः पतिनिर्णयः
17. राष्ट्रस्तुति
18. सत्यप्रियता
19. जागरण-गीतम्
20. समयप्रज्ञा
21. भारतभूषा संस्कृत-भाषा
22. प्रियं भारतम्
23. क्रियताम् एतत्
24. नरस्य ..........
25. ध्रुवोपाख्यानम्